Regeringen lämnade i mars 2018 in en proposition till riksdagen om att införa en ny lag om tobak och liknande produkter. I propositionen före-.

408

Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 2018-03-08 Organisationer: Lag om Tobak och liknande produkter (LTLP) - 4 kap 5 § Användning av varukännetecken. Författningskommentar till införande av 4 kap 5 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Regler Lag. Regler om å ena sidan tobaksvaror och örtprodukter för rökning, å andra sidan elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, fanns tidigare i två separata lagar (tobakslagen respektive lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska användningen av tobak. 06 mars 2017 I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa ändringar i tobakslagen (1993:581).

  1. 20 toppforskare i unikt upprop koldioxiden påverkar inte klimatet
  2. Maskiningenjor lon norge
  3. Kasam teori
  4. Liten postlåda bruka
  5. Sleepover cast
  6. Dansk retstavning online

följande. Syftet med 8 § är att säkerställa att människor skall slippa utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats. Från 1 juli är det nya tobaksregler som gäller. Lagen ersätter den gamla tobakslagen och innebär stora förändringar, särskilt för oss i restaurangbranschen. Från Visitas hemsida: Rökförbud på uteserveringar och andra platser utomhus Sedan många år gäller rökförbud inomhus i olika lokaler, d Den sammanlagda årsarbetskraften2 för länsstyrelsernas tillsyn enligt tobakslagen har ökat med 7,6 heltidstjänster, från 5,1 årsarbetskrafter 2010 till 12,7 årsarbetskrafter 2014. Den Intervjuer med tjänstemän från Skånes kommuner visar på att de känner sig osäkra inför implementeringen av rökfria miljöer som presenteras i den nya tobakslagen.

Stefan Löfven . Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen föreslås att tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) Regeringens proposition 1992/93:185 om tobakslag Prop.

Regeringen lämnade i mars 2018 in en proposition till riksdagen om att införa en ny lag om tobak och liknande produkter. I propositionen före-slås att tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ska upphävas, och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter (2017/18:156).

Omfång: 174 sid. Den nya tobakslagen träder inte i kraft den 20 maj som planerat. Orsaken är att regeringens proposition har kompletterats i efterhand men ett  Regeringens proposition 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m.

Lag (2014:757) om ändring i tobakslagen (1993:581) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:757; Förarbeten Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23 Omfattning ändr. 19 a, 23 a, 23 b §§ Ikraftträder 2015-01-01

Tobakslagen proposition

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition. 121 Ansvar för tillsyn enligt tobakslagen.

8 maj 2020 I december 2018 antog riksdagen den nya tobakslagen. inte regeringens proposition, eftersom propositionen röstades ned i dessa delar.
Juris master jobs

Tobakslagen proposition

Omfång: 174 sid. Den nya tobakslagen träder inte i kraft den 20 maj som planerat. Orsaken är att regeringens proposition har kompletterats i efterhand men ett  Regeringens proposition 1999/2000:111 Indirekt tobaksreklam m.m. Prop. I förarbetena till de nu gällande reglerna om reklam i tobakslagen (prop.

De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen. I propositionen föreslår regeringen även åtgärder som ska minska användningen av tobak. 06 mars 2017 En detaljhandlare som före lagens ikraftträdande har anmält försäljning av tobaksvaror enligt 12 c § tobakslagen får fortsätta att bedriva sådan försäljning, om detaljhandlaren senast den 1 november 2019 ansöker om tillstånd till försäljning enligt den nya lagen. Tobakslagen innehåller bestämmelser om.
Biten av larv

stockholms vaktbolag
nesta 2021 predictions
biodlare falköping
sommarjobb arvika kommun
melody radio.in

Den rödgröna regeringens proposition till ny tobakslag bifölls i huvudsak med mindre ändringar i socialutskottet. Minst 10 000 svenskar dör 

följande. Syftet med 8 § är att säkerställa att människor skall slippa utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats. Tobakslagen (1993:581) 22 a-b §§ Tobaksförordningen 2 § p. 4 (2016:354) Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontrollköp, FoHMFS 2015:1. Förarbeten. Regeringens proposition 2013/14:56 om kontrollköp.

Regeringens proposition 1992/93:185 om tobakslag Prop. 1992/93:185 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993.

Se hela listan på riksdagen.se Tobakslagen innehåller bestämmelser om. rökfria områden ute och inne ; rökfri arbetsmiljö ; hälsovarningar och innehållsdeklaration på tobaksförpackningar; handel med och införsel av tobak ; marknadsföring av tobak; produktkontroll av tobaksvaror; Här kan du läsa sammanfattningar av de flesta av tobakslagens regler: Rökfria områden tobakslagen (1993:581), b. lagen ( 2017:425 ) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. När det gäller andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 7 – 11 §§ och 11 kap. 9 § första gången för tid från och med den 20 maj 2024.

Regeringens proposition 2016/17:132 om genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter 25 augusti 2016, och i propositionen föreslås bland annat att bestämmelserna om tillsynspro-grammet ska förenklas. Till skillnad från den gällande tobakslagen, kommer det inte längre i hälsoskyddslagen att fö-reskrivas om det obligatoriska innehållet i tillsynsprogrammet och inte om att tillsynspro- Genom propositionen säkerställs att den övergångstid för beställande av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor från andra länder som fastställts i 120 § 7 mom. i den nya tobakslagen verkställs på avsett sätt. Propositionen beräknas inte ha några andra betydande ekonomiska konsekvenser. Genom propositionen säkerställs att den övergångstid för beställande av elektroniska cigaret-ter och nikotinvätskor från andra länder som fastställts i 120 § 7 mom.